piątek, 9 marca 2012

Globalne ocieplenie

Środowisko naturalne – zagrożenia i formy ochrony.

Środowisko, w którym żyjemy jest obecnie bardzo skażone. Jedynie nieliczne obszary mogą zachowały pierwotny stan. Większość terenów jest bardzo zaniedbanych i zniszczonych. Powietrze, którym oddychamy powoli staje się dla nas wrogiem. Trzeba więc podjąć odpowiednie kroki, by przeciwdziałać dewastacji. Wiele krajów zdaje sobie sprawę ze skali zagrożenia i podejmuje poważną dyskusję. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwom i innym krajom skali problemu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stopnień zanieczyszczenia środowiska naturalnego znacznie się zwiększył. Do wód trafia coraz więcej chemikaliów i ścieków, w lasach coraz częściej spotkać można dzikie wysypiska. Stale zwiększa się także emisja dwutlenku węgla do atmosfery, co powoduje ocieplanie klimatu. Coraz więcej mówi się o potrzebie ochrony przyrody.

W swojej pracy plastycznej poruszam problem ocieplenia klimatu. Jak można temu zaradzić i co to właściwie jest?

Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyższenie temperatury jest niemal niezauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w skutkach.

Rezultatem globalnego ocieplenia klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne powodzie, huraganowe wiatry i pożary. Zauważalne zmiany mogą dotyczyć również świata roślin i zwierząt. Dla naukowców pytanie o przyczyny ocieplania się klimatu i poszukiwanie sposobów przeciwdziałania temu procesowi jest równie ważne jak przeciwdziałanie jego skutkom

Klimat Ziemi zmienia się w wyniku modyfikacji czynników zewnętrznych, w tym zmian konfiguracji cykli orbitalnych zmian efektu cieplarnianego, wywołanych głównie zmianami koncentracji gazów cieplarnianych oraz erupcji wulkanicznych wpływających także na koncentrację gazów cieplarnianych jak i ograniczenie dopływu światła słonecznego do powierzchni Ziemi. Dokładne przyczyny współczesnego ocieplenia pozostają obiektem badań. Istnieje pogląd naukowy głoszący, że wywołany działalnością człowieka wzrost atmosferycznych gazów cieplarnianych spowodował większość ocieplenia obserwowanego od początków ery przemysłowej. Pogląd ten dotyczy szczególnie ostatniego pięćdziesięciolecia, dla którego dostępne są najbardziej szczegółowe bezpośrednie pomiary temperatury atmosfery oraz stężenia gazów cieplarnianych. Powstały też hipotezy wyjaśniające wzrost temperatury, które odbiegają od tej opinii naukowej. Jedna z nich sugeruje, że ocieplenie to efekt zmian w aktywności słonecznej, która wpływa na formowanie się chmur. Jedną z przyczyn wzrostu temperatury Ziemi jest nadmierne nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i metanu. Znaczne ilości tych gazów dostają się do atmosfery również w wyniku procesów naturalnych. Jednak za wzrost koncentracji tych związków w atmosferze w ostatnim stuleciu odpowiedzialny jest głównie człowiek. Porównanie sposobu, w jaki nagromadzone w atmosferze gazy oddziałują na bilans cieplny Ziemi do procesów zachodzących w szklarni jest jak najbardziej adekwatne. Atmosfera ziemska, podobnie jak ściany szklarni, przepuszcza krótkofalowe promieniowanie Słońca (światło i promieniowanie ultrafioletowe), dzięki czemu znaczna część energii słonecznej dociera do powierzchni Ziemi. Tu zamieniana jest na ciepło czyli promieniowanie długofalowe, które Ziemia wypromieniowałaby z powrotem w przestrzeń kosmiczną, gdyby nie atmosfera, a właściwie para wodna i inne gazy, które są taką samą pułapką dla ciepła, jak ściana szklarni.

Część promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi nie jest pochłaniana i zamieniana na ciepło, lecz ulega odbiciu i wraca w przestrzeń kosmiczną. Stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię określa się mianem albedo. Jego wartość zależy od charakteru powierzchni – szczególnie dużym albedo charakteryzuje się pokrywa i górna powierzchnia chmur. Dlatego im mniejsze stają się obszary pokryte wiecznym śniegiem, tym mniejsza część promieniowania ulega odbiciu i tym szybciej rośnie temperatura na Ziemi.

Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia pokryw lodowych. Przypuszcza się nawet, że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest właśnie wynikiem globalnego ocieplenia klimatu. Topnienie pokryw lodowych może spowodować podwyższenie się poziomu mórz i zagrożenia dla milionów ludzi żyjących na nisko położonych wybrzeżach mórz i w pobliżu ujść rzek. Szacuje się że poziom morza podnosi się o 6 cm w ciągu 10 lat. Jeśli temperatura na Ziemi będzie nadal wzrastać, miasta takie jak Rotterdam, London, Nowy Orlean czy Wenecja znajdą się pod wodą. Z praw fizyki wynika również, że wzrost temperatury wody powoduje wzrost jej objętości, co może jeszcze spotęgować efekt wywołany topnieniem lodu. Nawet małe zmiany temperatur mają poważny wpływ na świat żywych istot. Wzrost temperatury powoduje migrację zwierząt i przesuwanie obszarów występowania roślin ku chłodniejszym dotychczas regionom – na północ na półkuli północnej i na południe na półkuli południowej.

Jak zapobiec skutkom globalnego ocieplenia? Po pierwsze należy zmniejszyć ilości spalanego paliwa. Obecnie są wprowadzane prawa o zmniejszaniu emisji węgla i innych gazów do atmosfery oraz obowiązek nakładania i budowania specjalnych filtrów i kominów.

Następnym zadaniem jest kompleksowa kontrola i modernizacja maszyn elektrycznych, silników spalinowych oraz izolacji cieplnych znajdujących się w budynkach, jak również zastąpienie zużywanej ropy naftowej gazem ziemnym.

Kolejnym krokiem i chyba najważniejszym jest wprowadzenie w przemyśle zupełnie nowych technologii.

Ważne jest, abyśmy na co dzień, wśród najbliższego otoczenia zapobiegali występowaniu nadmiernych emisji spalin oraz innych związków chemicznych do środowiska, bowiem od nas tak naprawdę zależy czy zdołamy zapobiec procesom globalnego ocieplenia klimatu.

Kolejnym zagadnieniem wartym rozważenia jest ochrona środowiska. W tym celu

Działanie ochrony gleby należy obejmuje:

ciągłe ograniczanie emisji zanieczyszczeń ( spalin, pyłów, szkodliwych gazów )
rozsądne i minimalne korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin (szczególną uwagę powinno się zwrócić na gospodarstwa ekologiczne, które eliminują wszelkie nawozy pochodzenia chemicznego; stosowane są naturalne metody zabezpieczania roślin i nawozy pochodzenia naturalnego );
właściwe składowanie i segregacja odpadów;
tworzenie obszarów zielonych , otulin, sadzenie nowych drzew, ograniczona wycinka;
stosowanie płodozmianu;
wprowadzenie biologicznych sposobów walki ze szkodnikami;

Również w Polsce tworzone są obszary ochrony środowiska np.:

parki narodowe
rezerwaty przyrody
pomniki przyrody
parki krajobrazowe
strefy ochronne – otuliny
obszar chronionego krajobrazu
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów

Nasza troska o środowisko naturalne może mieć miejsce wszędzie. Należy wiedzieć o tym jak wiele dobrego dla środowiska może uczynić jedna osoba. Pamiętamy o tym każdego dnia dokonując wstępnej segregacji śmieci, ograniczając zużycie wody, energii poprzez gaszenie światła w pustych pomieszczeniach, czy papieru poprzez elektroniczny obieg dokumentów i dwustronne drukowanie.

Autorka pracy: Natalia Trochonowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz