piątek, 9 marca 2012

Uwaga! Zmiana klimatu

Tematyka plakatu koncentruje się na problemie wymierania gatunków, które jest jednym ze skutków szybkich zmian klimatycznych. Na zmniejszanie się bioróżnorodności znaczny wpływ ma także zanikanie siedlisk naturalnych, spowodowane ekspansywną gospodarką oraz przemysłem. Człowiek nie jest świadomy jak wielkim zagrożeniem dla niego samego jest zmniejszanie różnorodności biologicznej. Wymarcie jednego gatunku wpływa na pozostałe, ponieważ wszystkie organizmy na ziemi połączone są siecią wzajemnych zależności. W przypadku szybkich zmian klimatycznych zwierzęta i rośliny o wąskim zakresie tolerancji nie są w stanie przystosowad się do zmieniających się warunków, co skazuje je na zagładę. Wymieranie gatunków prowadzi do zakłócenia równowagi wielu siedlisk, co odbija się także na człowieku. Musimy pamiętad, że to nie miasto jest naszym właściwym środowiskiem, ale ekosystemy naturalne, które niszczymy. Plakat odwołuje się do znanych oznaczeo związanych z ruchem drogowym, które są powszechnie czytelne i zrozumiałe. Prosta kolorystyka opiera się na zastosowaniu barw podstawowych, które jednocześnie przyciągają uwagę. Pod symbolami zwierząt przedstawionymi na posterze kryją się gatunki obecnie uważane za najbardziej zagrożone wymarciem: Salamandra olbrzymia chioska (Andrias davidianus), Żółw skórzasty (Dermochelys coriacea), Tygrys syberyjski (Panthera tigris altaica), Niedźwiedź polarny (Thalarctos maritimus), Dzięcioł wielkodzioby (Campephilus principalis), Łosoś atlantycki (Salmo salar). Zdając sobie sprawę, że gatunków, które są na wymarciu jest znacznie więcej, starałam się wybrad po jednym przedstawicielu z każdej gromady kręgowców – ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Podobnie jak zły stan dróg czy remonty zmuszają kierowców do zmiany trasy jazdy, tak sytuacja związana ze zmianami klimatu i zmniejszanie bioróżnorodności powinny skłonid ludzi do zmiany polityki w sferze przemysłu, gospodarki oraz zaniechania ekspansywnej urbanizacji. Zrównoważony rozwój to jedyna szansa, byśmy kiedyś sami, jako ludzkośd, nie znaleźli się na liście wymierających gatunków.

Autorka pracy: Agnieszka Siurek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz